Luận văn Thạc sĩ Công nghệ Thông tin: Tìm hiểu về công nghệ Sharepoint và áp dụng vào bài toán quản lý văn bản cho Trường Đại học Dược Hà Nội(KLV02164)

Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý và hệ thống hóa quá trình quản lý văn bản, từ đó làm rõ mô hình quản lý văn bản tại Trường Đại học Dược Hà Nội, nghiên cứu áp dụng SharePoint vào việc quản lý văn bản tại trường Đại học Dược Hà Nội. Xác định những kết quả đạt được và những hạn chế của ứng dụng, từ đó xác định những nội dung cần bổ sung và hoàn thiện để áp dụng quản lý văn bản trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn.