Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Quản lý hoạt động phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc - giáo dục trẻ 5- 6 tuổi tại trường mẫu giáo Chim Non - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Luận văn tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ 5-6 tuổi và công tác quản lý phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ ở lứa tuổi này, khảo sát thực trạng quản lý hoạt động phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc - giáo dục trẻ mẫu giáo tại trường mẫu giáo Chim Non, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, phân tích nguyên nhân của thực trạng này. Trên cơ sở phân tích thực trạng và nguyên nhân, đề xuất một số biện pháp quản lý khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc - giáo dục trẻ 5-6 tuổi tại mẫu giáo Chim Non, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.