Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Quản lý hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mẫu giáo bé 3-4 tuổi tại các trường mầm non công lập quận Ba Đình - thành phố Hà Nội(KLV02105)

Luận văn tập trung nghiên cứu các nội dung chính sau: Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận có liên quan đến quản lý hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mẫu giáo bé 3 4 tuổi (khái niệm, nội dung, biện pháp quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng, các yếu tố ảnh hưởng…) để xây dựng cơ sở lý luận của đề tài, khảo sát thực trạng quản lý hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mẫu giáo bé 3-4 tuổi ở các trường mầm non công lập trên địa bàn quận Ba Đình và các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng trên, đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mẫu giáo bé 3-4 tuổi tại các trường công lập trên địa bàn quận Ba Đình.