Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý công tác cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

Luận văn tập trung nghiên cứu các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về quản lý công tác cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường đại học, thực trạng quản lý công tác cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, đề xuất một số biện pháp quản lý công tác cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.