Sử dụng ISO trong quản lý giáo dục (Kinh nghiệm ở trường Đại học dân lập Hải Phòng)

Bài viết chia về kinh nghiệm ở trường Đại học dân lập Hải Phòng trong việc sử dụng ISO trong quản lý giáo dục nhằm đưa ra các giải pháp tham khảo nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục cho các trường Đại học nói riêng và hệ thống giáo dục Việt Nam nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.