Phối hợp với cơ sở giáo dục mầm non hướng dẫn sinh viên thực hành, thực tập chuyên đề “phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non”

Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Để thực hiện được tốt mục tiêu, nội dung phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non cần thiết phải trang bị cho sinh viên những tri thức lý luận cơ bản về nội dung này.