Phát triển chương trình dạy học định hướng năng lực

Trọng tâm của việc phát triển chương trình dạy học định hướng năng lực là việc xây dựng mô hình năng lực và chuẩn đầu ra của môn học, từ đó lựa chọn các chủ đề và nội dung dạy học. Chuẩn đầu ra mô tả các năng lực mà người học ở một thời điểm cụ thể trong quá trình học tập cần phải đạt được. Việc xác định các khái niệm cơ sở hay các tư tưởng chủ đạo của môn học hỗ trợ cho việc tập trung vào những nội dung cơ bản của môn học.