Luận văn Thạc sĩ: Quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở các trường tiểu học huyện Thanh Miện - tỉnh Hải Dương( KLV02299)

Luận văn Quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở các trường tiểu học huyện Thanh Miện - tỉnh Hải Dương nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý ứng dụng CNTT vào dạy học tiểu học, đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT và quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở các trường Tiểu học huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, đề xuất một số biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở các trường Tiểu học huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, khảo sát tính cần thiết, tính khả thi của các biện pháp đề xuất.