Luận văn Thạc sĩ: Quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại trường Cao đẳng Y tế Hà Đông - Hà Nội trong giai đoạn hiện nay(KLV01921)

Luận văn nghiên cứu lý luận quản lý hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học tại trường Cao đẳng Y tế Hà Đông - Hà Nội, đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông - Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.