Luận văn Thạc sĩ : Quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang trong giai đoạn hiện nay( KLV01919)

Luận văn tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự học của sinh viên tại các trường cao đẳng, đại học, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường Cao đẳng nghề Kỹ Thuật - Công nghệ Tuyên Quang, đề xuất biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang