Luận văn Thạc sĩ: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học của tổ trưởng chuyên môn các trường trung học phổ thông quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội ( KLV01887)

Luận văn tập trung trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học của tổ trưởng chuyên môn các trường THPT, khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học của tổ trưởng chuyên môn các trường THPT quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học của tổ trưởng chuyên môn các THPT quận Thanh Xuân, Hà Nội nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chuyên môn và năng lực giáo viên các trường THPT quận Thanh Xuân, Hà Nội.