Luận văn Thạc sĩ: Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội (KLV01874)

Luận văn Thạc sĩ Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội trình bày cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên, khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên tại Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội