Luận văn Thạc sĩ: Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở Trường THPT Lục Ngạn số 2, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang(KLV02264)

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý hoạt động dạy học trong cơ sở giáo dục phổ thông, phân tích thực trạng hoạt động dạy học và quản lý dạy học tại Trường THPT Lục Ngạn số 2, luận văn đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý hoạt động dạy học tại Trường THPT Lục Ngạn số 2, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục giai đoạn hiện nay.