Luận văn Thạc sĩ: Quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường THCS huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội(KLV02246)

Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng về hoạt động dạy học môn Ngữ văn và quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường THCS huyện Thanh Trì.Từ đó đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của các trường THCS huyện Thanh Trì.