Luận văn Thạc sĩ: Quản lý hoạt động dạy học môn Giáo dục công dân tại các Trường THPT trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đáp ứng với yêu cầu đổi mới (KLV02205)

Luận văn tập trung trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học môn Giáo dục công dân trường THPT, khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn GDCD tại Trường THPT ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Giáo dục công dân trong Trường THPT ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.