Luận văn Thạc sĩ: Quản lý hoạt động dạy của giáo viên ở Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Lóng Sập huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay( KLV02247)

Luận văn"Quản lý hoạt động dạy của giáo viên ở Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Lóng Sập huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay" đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy của giáo viên ở Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nhằm đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.