Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý thiết bị dạy học ở các trường tiểu học quận Long Biên, thành phố Hà Nội theo yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (KLV02593)

Mục đích nghiên cứu của luận văn: Khảo sát, đánh giá thực trạng thiết bị dạy học và thực trạng quản lý thiết bị dạy học ở các trường tiểu học trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm đảm bảo thiết bị dạy học cần thiết cho các trường tiểu học quận Long Biên, thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.