Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý sử dụng thiết bị dạy học ở các trường tiểu học huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc trong bối cảnh hiện nay(KLV02417)

Cấu trúc luận văn gồm 3 chương với các nội dung: Chương 1 - Cơ sở lý luận về quản lý sử dụng thiết bị dạy học ở trường tiểu học trong bối cảnh hiện nay; Chương 2 - Thực trạng quản lý sử dụng thiết bị dạy học ở các trường tiểu học huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc trong bối cảnh hiện nay; Chương 3 - Giải pháp quản lý sử dụng thiết bị dạy học ở các trường tiểu học huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc trong bối cảnh hiện nay. Mời các bạn tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)