Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp Trung học cơ sở các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La(KLV02250)

Luận văn tập trung trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý trường THCS, khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp THCS của huyện Vân Hồ và thực trạng phát triển năng lực đội ngũ cán bộ quản lý cấp THCS Vân Hồ, nguyên nhân của thực trạng trên, đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp THCS trên địa bàn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La trong giai đoạn hiện nay.