Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động trải nghiệm tại trường THCS Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc NinhKLV02415)

Luận văn tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động trải nghiệm tại trường THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm và thực trạng quản lý hoạt động trải nghiệm tại trường THCS Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm tại trường THCS Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)