Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường THCS Vĩnh Yên, thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc trong bối cảnh hiện nay(KLV02414)

Mục đích nghiên cứu của luận văn: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý và quản lý hoạt động trải nghiệm -hướng nghiệp trong trường THCS cũng như phân tích đánh giá thực tiễn quản lý hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp ở trường THCS Vĩnh Yên, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp cho học sinh của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển năng lực cho học sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)