Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La(KLV02251)

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng về hoạt động trải nghiệm và Quản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh trong các trường THCS, đề xuất biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nhằm hình thành phẩm chất và năng lực đáp ứng chuẩn đầu ra, phần nào giúp nâng cao được chất lượng giáo dục THCS trên địa bàn huyện.