Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường Tiểu học Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội(KLV01904)

Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục" Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường Tiểu học Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội" đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động của tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn ở trường Tiểu học Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.