Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường Trung học phổ thông huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam theo hướng nghiên cứu bài học đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (KLV02590)

Mục đích nghiên cứu của luận văn: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường phổ thông, đánh giá thực trạng về hoạt động tổ chuyên môn và quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THPT huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam theo hướng nghiên cứu bài học, luận văn đề xuất biện pháp để quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường trung học phổ thông huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam theo hướng nghiên cứu bài học nhằm nâng cao hiệu quả quản lý qua đó đảm bảo chất lượng hoạt động dạy học và giáo dục theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục học sinh.