Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường Phổ thông dân tộc Nội Trú tỉnh Sơn La theo hướng nghiên cứu bài học( KLV02259)

Luận văn tập trung trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường phổ thông theo hướng nghiên cứu bài học, phân tích thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn của Hiệu trưởng các trường Phổ thông dân tộc Nội trú tỉnh Sơn La theo hướng nghiên cứu bài học, đề xuất biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của Hiệu trưởng các trường Phổ thông dân tộc Nội trú tỉnh Sơn La theo hướng nghiên cứu bài học.