Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động học tập của sinh viên Học viện Quản lý Giáo dục trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ(KLV01909)

Luận văn nghiên cứu cơ sở nghiên cứu lí luận và phân tích thực trạng quản lý hoạt động học tập của sinh viên Học viện Quản lý Giáo dục trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, từ đó đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động học tập của sinh viên Học viện Quản lý Giáo dục trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động học tập của sinh viên cũng như chất lượng đào tạo của Học viện đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.