Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh các trường tiểu học thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc(KLV02419)

Luận văn tập trung nghiên cứu các nội dung chính sau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học; khảo sát, phân tích thực trạng giáo dục kĩ năng sống và quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh các trường tiểu học thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh các trường Tiểu học thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)