Luận văn Thạc sĩ quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay (KLV02589)

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường trung học phổ thông; khảo sát và đánh giá thực trạng về quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, tác giả đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh cấp trung học phổ thông trên địa bàn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.