Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THPT Trương Định, Hà Nội trong giai đoạn hiện nay(KLV01928)

Luận văn tập trung trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THPT, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục đạo đức quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Trương Định, đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tại Trường THPT Trương Định, Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.