Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THPT ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội(KLV01926)

Luận văn xác định cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THPT, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Chương Mỹ- Hà Nội, đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THPT ở trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Chương Mỹ- Hà Nội.