Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học cơ sở thành phố Bắc Ninh( KLV02420)

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường THCS thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, từ đó đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học cơ sở thành phố Bắc Ninh,tỉnh Bắc Ninh.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)