Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quốc Oai trong giai đoạn hiện nay(KLV02447)

Cấu trúc luận văn gồm 3 chương với các nội dung: Cơ sở lý luận của quản lý hoạt động dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề cho học viên hệ Giáo dục thường xuyên tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; thực trạng quản lý hoạt động dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề cho học viên hệ Giáo dục thường xuyên tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quốc Oai; biện pháp quản lý hoạt động dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề cho học viên hệ Giáo dục thường xuyên tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Quốc Oai trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo.