Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động dạy theo hướng phát triển năng lực người học ở trường Cao đẳng Y tế Hà Nam (KLV01895)

Luận văn tập trung trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học theo hướng phát triển năng lực người học ở trường Cao đẳng Y tế, khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học theo hướng phát triển năng lực người học ở trường Cao đẳng Y tế Hà Nam, đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo hướng phát triển năng lực người học ở trường Cao đẳng Y tế Hà Nam. Mời các bạn tham khảo.