Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học trong trường Tiểu học theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh ở trường Tiểu học Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (KLV02591)

Mục đích nghiên cứu của luận văn: Nghiên cứu lý luận và thực trạng hoạt động quản lý hoạt động dạy học cho học sinh ở trường Tiểu học Nghĩa Đô, từ đó, đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường Tiểu học Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, theo tiếp cận phát triển năng lực, nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học.