Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học trải nghiệm môn Tiếng Anh cho học sinh các trường Trung học phổ thông huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc(KLV02408)

Luận văn hệ thống hóa các vấn đề lý luận về quản lý hoạt động dạy học trải nghiệm môn Tiếng Anh cho học sinh trường THPT; đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học trải nghiệm môn Tiếng Anh cho học sinh trường THPT trên địa bàn huyện Lập Thạch,tỉnh Vĩnh Phúc; đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học trải nghiệm môn Tiếng Anh cho học sinh trường THPT trên địa bàn huyện Lập Thạch,tỉnh Vĩnh Phúc.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)