Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh theo chương trình liên kết tại các trường Tiểu học ngoài công lập ở Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội(KLV02445)

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng Quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh theo chương trình liên kết tại các trường tiểu học ngoài công lập ở Quận Cầu Giấy, Hà Nội, luận văn đề xuất các biện pháp Quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh theo chương trình liên kết tại các trường Tiểu học ngoài công lập trên địa bàn Quận Cầu Giấy,Hà Nội.