Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh cho sinh viên khối kỹ thuật tại Trường Đại học bách Khoa Hà Nội(KLV02444)

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh cho sinh viên khối kỹ thuật tại Đại học Bách Khoa Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh cho sinh viên.