Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học xã hội ở trường trung học phổ thông thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc(KLV02411)

Đề tài được nghiên cứu với mục đích đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học xã hội ở trường trung học phổ thông thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở địa bàn nghiên cứu. Mời các bạn tham khảo

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)