Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học ở Trường Đại học Lao động - Xã hội theo hướng phát triển năng lực cho sinh viên(KLV01911)

Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học tại trường đại học theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học ở trường Đại học Lao động Xã hội theo hướng phát triển năng lực học sinh, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường Đại học Lao động Xã hội theo hướng phát triển năng lực cho sinh viên.