Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học ở các trường Trung học cơ sở huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội theo chương trình giáo dục phổ thông mới(KLV02446)

Luận văn tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học ở trường THCS theo chương trình giáo dục phổ thông mới; khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học ở các trường THCS huyện Quốc Oai - Hà Nội theo chương trình giáo dục phổ thông mới; đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường THCS huyện Quốc Oai - Hà Nội theo chương trình giáo dục phổ thông mới.