Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực trong các Trường Trung học phổ thông cụm Nam Sông Trà, tỉnh Thái Bình(KLV02422)

Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở các trường THPT; khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học môn toán trong các trường THPT cụm Nam Sông Trà, tỉnh Thái Bình; khảo nghiệm tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp đề xuất quản lý hoạt động dạy học môn toán theo định hướng phát triển phát triển năng lực trong các trường THPT cụm Nam Sông Trà, tỉnh Thái Bình.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)