Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học môn Toán cho học sinh các trường Trung học cơ sở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La theo định hướng phát triển năng lực (KLV02287)

Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý dạy học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực ở trường trung học cơ sở, khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng quản lý dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực ở các trường trung học cơ sở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, đề xuất một số biện pháp quản lý dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực ở các trường trung học cơ sở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.