Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh trong các trường trung học phổ thông huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội( KLV01923)

Luận văn tập trung trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại các trường THPT, khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh trong các trường THPT huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh trong các trường THPT huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.