Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học môn Hóa học ở các trường THCS - Phổ thông dân tộc Nội trú - tỉnh Sơn La theo chương trình giáo dục phổ thông mới( KLV02239)

Luận văn nghiên cứu trên cơ sở lí luận về hoạt động dạy học và quản lý hoạt động dạy học môn Hóa học ở các trường THCS, khảo sát, đánh giá thực trạng của hoạt động dạy học và quản lý hoạt động dạy học môn Hóa học theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS - Phổ thông dân tộc Nội trú - huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Hóa học theo chương trình giáo dục phổ thông mới tại các trường THCS - Phổ thông dân tộc Nội trú Vân Hồ - huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.