Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học môn Giáo dục quốc phòng- an ninh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội(KLV01914)

Luận văn nghiên cứu trên cơ sở lý luận quản lý hoạt động dạy học môn Giáo dục quốc phòng- an ninh, làm rõ thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trường Đại học kinh tế Quốc dân, đề xuất làm rõ tính cần thiết khả thi một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.