Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học cho trẻ 5-6 tuổi ở trường Mầm non Họa Mi, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm( KLV02265)

Luận văn nghiên cứu trên cơ sở lý luận quản lý hoạt động dạy học cho trẻ 5-6 tuổi ở các trường mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, điều tra, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non Họa Mi, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non Họa Mi, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.