Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động đào tạo tại trường Đại học Y tế công cộng(KLV02249)

Luận văn nghiên cứu trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động đào tạo đại học tại trường Đại học Y tế Công cộng, luận văn đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động đào tạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo tại trường Đại học Y tế Công cộng.