Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động đào tạo tại Trung tâm TSC – NATEC – Bộ Khoa học và Công nghệ(KLV01929)

Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng quản lý hoạt động đào tạo tại Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ, từ đó luận văn đề xuất các biện pháp tăng cường hiệu quả quản lý hoạt động đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại của Trung tâm.