Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động đào tạo bác sĩ Y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (KLV02605)

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn: Xác định thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý hoạt động đào tạo bác sĩ y khoa tại trường Đại học Y Hà Nội đáp ứng bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4.