Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của người học theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp tại Trường Cao đằng nghề Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa( KLV1910)

Luận văn tập trung trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống hóa lý luận về quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp của người học, nghiên cứu thực trạng quản lý đánh giá kết quả học tập của người học theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp tại Trường cao đẳng nghề Nông nghiệp & phát triển nông thôn Thanh Hóa, đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của người học theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp tại trường cao đẳng nghề Nông nghiệp và phát triển nông thôn.